The Third International Conference On Agro-Geoinformatics, 2014: August 11-14, 2014, Beijing, China

ISBN: 1479941565, 9781479941568
Author/Editor(s): International Conference on Agro-Geoinformatics (2014); IEEE Xplore (Online service); George Mason University; Zhongguo nong ye ke xue yuan; United States; Zhongguo nong xue hui; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Categories:
Agriculture > Geographic Information Systems > Congresses
Agricultural Informatics > Congresses

2013 International Symposium On VLSI Technology, Systems And Applications (2013 VLSI-TSA): April 22-24, 2013, Hsinchu, Taiwan

ISBN: 1467330817, 9781467330817
Author/Editor(s): Systems International Symposium on VLSI Technology (2013); IEEE Xplore (Online service); Gong ye ji shu yan jiu yuan; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Integrated Circuits > Very Large Scale Integration > Congresses
Integrated Circuits > Very Large Scale Integration > Fast > (OCoLC)fst00975602

2013 International Conference On Management Science & Engineering: 20 Annual Conference Proceedings July 17-19, 2013, Harbin P.R. China

ISBN: 1479904732, 9781479904730
Author/Editor(s): International Conference on Management Science & Engineering (2013); Hua Lan; Yu-hong Yang; IEEE Xplore (Online service); IEEE Technology Management Council; Haerbin gong ye da xue; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Engineering > Management > Congresses
Industrial Management > Congresses
Management > Congresses
Engineering > Management > Fast > (OCoLC)fst00910368
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246
Management > Fast > (OCoLC)fst01007141

CIS 2013: The 9th International Conference On Computational Intelligence And Security Proceedings 14-15 December 2013, Emei Mountain, Sichuan Province, China

ISBN: 1479925489, 9781479925483
Author/Editor(s): CIS (Conference) (2013); IEEE Xplore (Online service); Xi'an dian zi ke ji da xue; Leshan-Shifan-Xueyuan; Guangdong gong ye da xue; IEEE Computer Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Beijing shi fan da xue
Publisher: Conference Publishing Services IEEE Computer Society ( Los Alamitos CA )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Computer Security > Congresses
Computational Intelligence > Congresses
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995
Computer Security > Fast > (OCoLC)fst00872484

Proceedings, IET International Radar Conference 2013: April 14-16, 2013, Xi'an China

ISBN: 1849196036, 9781849196031
Author/Editor(s): IET International Radar Conference (2013); Xiaopeng Yang; IEEE Xplore (Online service); Institution of Engineering and Technology; Zhongguo dian zi xue hui; Beijing gong ye xue yuan; IEEE Geoscience and Remote Sensing Society
Publisher: Institution Of Engineering And Technology ( Stevenage UK )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Radar > Congresses
Radar > Fast > (OCoLC)fst01086712

2012 International Symposium On VLSI Design, Automation And Test (VLSI-DAT): April 23-25, 2012, Hsinchu, Taiwan Proceedings Of Technical Papers

ISBN: 1457720817, 9781457720819
Author/Editor(s): Automation International Symposium on VLSI Design ((2012); IEEE Xplore (Online service); Gong ye ji shu yan jiu yuan
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Integrated Circuits > Very Large Scale Integration > Congresses
Integrated Circuits > Very Large Scale Integration > Fast > (OCoLC)fst00975602

2012 IEEE 7th International Power Electronics And Motion Control Conference - ECCE Asia: Conference Proceedings June 2-5, 2012, Harbin, China

ISBN: 1457720868, 9781457720864
Author/Editor(s): International Power Electronics and Motion Control Conference (2012); IEEE Xplore (Online service); Zhongguo dian gong ji shu xue hui; IEEE Power Electronics Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Denki Gakkai (1888); Chollyok Chonja Hakhoe; Haerbin gong ye da xue
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Power Electronics > Congresses
Motion Control Devices > Congresses
Motion Control Devices > Fast > (OCoLC)fst01027082
Power Electronics > Fast > (OCoLC)fst01074238

2012 International Conference On Management Science & Engineering: 19th Annual Conference Proceedings September 20-22, 2012, Dallas, USA

ISBN: 1467330140, 9781467330145
Author/Editor(s): International Conference on Management Science & Engineering (2012); Hua Lan; Yu-hong Yang; IEEE Xplore (Online service); University of Texas at Dallas; Haerbin gong ye da xue; IEEE Technology Management Council; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Engineering > Management > Congresses
Industrial Management > Congresses
Management > Congresses
Engineering > Management > Fast > (OCoLC)fst00910368
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246
Management > Fast > (OCoLC)fst01007141

Seventh International Symposium On Precision Engineering Measurements And Instrumentation: 7-11 August 2011 Lijiang, China

ISBN: 0819489751, 9780819489753
Author/Editor(s): International Symposium on Precision Engineering Measurements and Instrumentation (2011); International Committee on Measurements and Instrumentation; SPIE (Society); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Hefei gong ye da xue
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
LCCN: 2012392813
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 8321 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7544 )
Categories:
Optical Measurements > Congresses
Physical Measurements > Congresses
Measurement > Congresses
Laser Interferometers > Congresses