2013 International Conference On Management Science & Engineering: 20 Annual Conference Proceedings July 17-19, 2013, Harbin P.R. China

ISBN: 1479904732, 9781479904730
Author/Editor(s): International Conference on Management Science & Engineering (2013); Hua Lan; Yu-hong Yang; IEEE Xplore (Online service); IEEE Technology Management Council; Haerbin gong ye da xue; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Engineering > Management > Congresses
Industrial Management > Congresses
Management > Congresses
Engineering > Management > Fast > (OCoLC)fst00910368
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246
Management > Fast > (OCoLC)fst01007141

CIS 2013: The 9th International Conference On Computational Intelligence And Security Proceedings 14-15 December 2013, Emei Mountain, Sichuan Province, China

ISBN: 1479925489, 9781479925483
Author/Editor(s): CIS (Conference) (2013); IEEE Xplore (Online service); Xi'an dian zi ke ji da xue; Leshan-Shifan-Xueyuan; Guangdong gong ye da xue; IEEE Computer Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Beijing shi fan da xue
Publisher: Conference Publishing Services IEEE Computer Society ( Los Alamitos CA )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Computer Security > Congresses
Computational Intelligence > Congresses
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995
Computer Security > Fast > (OCoLC)fst00872484

Fo Jiao Jian Zhu: Fo Tuo Xiang Huo Ta Si Ku

ISBN: 184464183X, 9781844641833
Author/Editor(s): Ran Wei (1951-); Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she
Publisher: Paths International Ltd ( United Kingdom )
Published/Copyright Year: 2012
Language: Chinese
Series: Zhongguo Gu Jian Zhu Zhi Mei ( Volume Series Of The Beauty Of Ancient Chinese Architecture )
Number of pages: 198
Categories:
Buddhist Architecture > China

2012 IEEE 7th International Power Electronics And Motion Control Conference - ECCE Asia: Conference Proceedings June 2-5, 2012, Harbin, China

ISBN: 1457720868, 9781457720864
Author/Editor(s): International Power Electronics and Motion Control Conference (2012); IEEE Xplore (Online service); Zhongguo dian gong ji shu xue hui; IEEE Power Electronics Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Denki Gakkai (1888); Chollyok Chonja Hakhoe; Haerbin gong ye da xue
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Power Electronics > Congresses
Motion Control Devices > Congresses
Motion Control Devices > Fast > (OCoLC)fst01027082
Power Electronics > Fast > (OCoLC)fst01074238

2012 International Conference On Management Science & Engineering: 19th Annual Conference Proceedings September 20-22, 2012, Dallas, USA

ISBN: 1467330140, 9781467330145
Author/Editor(s): International Conference on Management Science & Engineering (2012); Hua Lan; Yu-hong Yang; IEEE Xplore (Online service); University of Texas at Dallas; Haerbin gong ye da xue; IEEE Technology Management Council; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Engineering > Management > Congresses
Industrial Management > Congresses
Management > Congresses
Engineering > Management > Fast > (OCoLC)fst00910368
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246
Management > Fast > (OCoLC)fst01007141

Seventh International Symposium On Precision Engineering Measurements And Instrumentation: 7-11 August 2011 Lijiang, China

ISBN: 0819489751, 9780819489753
Author/Editor(s): International Symposium on Precision Engineering Measurements and Instrumentation (2011); International Committee on Measurements and Instrumentation; SPIE (Society); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Hefei gong ye da xue
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
LCCN: 2012392813
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 8321 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7544 )
Categories:
Optical Measurements > Congresses
Physical Measurements > Congresses
Measurement > Congresses
Laser Interferometers > Congresses

2011 International Conference On Management Science & Engineering 18th Annual Conference Proceedings: September 13-15, 2011, Rome, Italy

ISBN: 1457718863, 9781457718861
Author/Editor(s): International Conference on Management Science & Engineering (2011); Hua Lan; Yu-hong Yang; IEEE Xplore (Online service); Haerbin gong ye da xue; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); IEEE Technology Management Council
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
Categories:
Management Science > Congresses
Industrial Management > Congresses
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246
Management Science > Fast > (OCoLC)fst01007306

Advanced Sensor Systems And Applications IV: 18-20 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483834, 9780819483836
Author/Editor(s): B Culshaw; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Beijing gong ye xue yuan; China; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012405678
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7853 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7853 )
Categories:
Detectors > Congresses
Signal Processing > Congresses

Optoelectronic Imaging And Multimedia Technology: 18-20 October 2010, Beijing, China

ISBN: 081948380X, 9780819483805
Author/Editor(s): Toru Yoshizawa (1939-); Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Beijing gong ye xue yuan; China; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012405689
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7850 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7850 )
Categories:
Optoelectronic Devices > Congresses
Imaging Systems > Congresses
Multimedia Systems > Congresses

High-power Lasers And Applications V: 18-19 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483737, 9780819483737
Author/Editor(s): Upendra N Singh; SPIE (Society); Zhongguo guang xue xue hui; Beijing gong ye xue yuan; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012405682
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7843 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7843 )
Categories:
High Power Lasers > Congresses
High Power Lasers > Industrial Applications > Congresses