Unifying Electrical Engineering And Electronics Engineering: Proceedings Of The 2012 International Conference On Electrical And Electronics Engineering

ISBN: 1461449812, 9781461449812
Author/Editor(s): Song Xing; Suting Chen; Zhanming Wei; Jingming Xia
Publisher:
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Series: Lecture Notes In Electrical Engineering ( Volume 238 )
Number of pages: 2276
Categories:
Engineering
Computer Engineering
Electronics
Production Of Electric Energy Or Power
Electronics And Microelectronics, Instrumentation
Power Electronics, Electrical Machines And Networks
Electrical Engineering

ICIG 2009: Proceedings Of The Fifth International Conference On Image And Graphics Xi'an, Shanxi, China, 20-23 September 2009

ISBN: 0769538835, 9780769538839
Author/Editor(s): International Conference on Image and Graphics (2009); Yu-Jin Zhang (1954-); Zhongguo tu xiang tu xing xue hui (China); Shaanxi Sheng Xi bei gong ye da xue (Xi'an; Xi'an University of Technology; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: IEEE Computer Society ( Los Alamitos, Calif. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2009940698
Number of pages: 1002
Categories:
Computer Graphics > Congresses
Image Processing > Digital Techniques > Congresses

Tian Ya Yi Jiu Shi: Hai Wai Zhi Qing Wen Ji

ISBN: 0979099765, 9780979099762
Author/Editor(s): Guang Xing; Fancao; "Hai wai zhi qing wen ji" bian wei hui
Publisher: Meiguo Ke Fa Chu Ban Ji Tuan Gong Si ( Lincolnshire, IL )
Published/Copyright Year: 2008
Language: Chinese
LCCN: 2011467790
Number of pages: 413
Categories:
Youth > China > 20th Century > Anecdotes
Country Life > China > 20th Century > Anecdotes
China > Rural Conditions > 20th Century > Anecdotes
China > History > Cultural Revolution, 1966-1976 > Anecdotes
China > Intellectual Life > 1949-1976

Nanophotonics, Nanostructure, And Nanometrology II: 12-14 November 2007, Beijing, China

ISBN: 0819470066, 9780819470065
Author/Editor(s): Xing Zhu (1950-); Stephen Yu Chou; Yasuhiko Arakawa; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010293913
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6831 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6831 )
Categories:
Nanostructured Materials > Optical Properties > Congresses
Photonics > Congresses
Metrology > Congresses

Fourth International Conference On Virtual Reality And Its Applications In Industry: 23-25 October 2003, Tianjin, China

ISBN: 0819453676, 9780819453679
Author/Editor(s): International Conference on Virtual Reality and Its Applications in Industry (2003); Jizhou Sun; Zhigeng Pan (1965-); Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo tu xiang tu xing xue hui (China); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash., USA )
Published/Copyright Year: 2004
Language: English
LCCN: 2004303033
Series: SPIE Proceedings Series ( v. 5444 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 5444 )
Number of pages: 586
Categories:
Human-computer Interaction > Congresses
Virtual Reality > Industrial Applications > Congresses