The Global Urban Competitiveness Report - 2013

ISBN: 1782548025, 9781782548027
Author/Editor(s): Pengfei Ni; Peter Karl Kresl; Wei Liu; Zhongguo she hui ke xue yuan
Publisher: Edward Elgar ( Cheltenham )
Published/Copyright Year: 2015
Language: English
Number of pages: 263
Categories:
Competition
Urban Economics
Cities And Towns > Ratings And Rankings
Cities And Towns > Ratings And Rankings > Fast > (OCoLC)fst01715690
Competition > Fast > (OCoLC)fst00871464
Urban Economics > Fast > (OCoLC)fst01162408

Proceedings, 2013 12th International Conference On Optical Communications And Networks (ICOCN): July 26-28, 2013, Chengdu, China

ISBN: 1479913863, 9781479913862
Author/Editor(s): International Conference on Optical Communications and Networks (2013); IEEE Xplore (Online service); China) Dian zi ke ji da xue (Chengdu; Xi nan jiao tong da xue (China); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); IEEE Photonics Society; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Optical Communications > Congresses
Fiber Optics > Congresses
Computer Networks > Congresses
Optoelectronics > Congresses
Computer Networks > Fast > (OCoLC)fst00872297
Fiber Optics > Fast > (OCoLC)fst00923576
Optical Communications > Fast > (OCoLC)fst01046655
Optoelectronics > Fast > (OCoLC)fst01046921

CIS 2013: The 9th International Conference On Computational Intelligence And Security Proceedings 14-15 December 2013, Emei Mountain, Sichuan Province, China

ISBN: 1479925489, 9781479925483
Author/Editor(s): CIS (Conference) (2013); IEEE Xplore (Online service); Xi'an dian zi ke ji da xue; Leshan-Shifan-Xueyuan; Guangdong gong ye da xue; IEEE Computer Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Beijing shi fan da xue
Publisher: Conference Publishing Services IEEE Computer Society ( Los Alamitos CA )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Computer Security > Congresses
Computational Intelligence > Congresses
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995
Computer Security > Fast > (OCoLC)fst00872484

2013 International Conference On Management Science & Engineering: 20 Annual Conference Proceedings July 17-19, 2013, Harbin P.R. China

ISBN: 1479904732, 9781479904730
Author/Editor(s): International Conference on Management Science & Engineering (2013); Hua Lan; Yu-hong Yang; IEEE Xplore (Online service); IEEE Technology Management Council; Haerbin gong ye da xue; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Engineering > Management > Congresses
Industrial Management > Congresses
Management > Congresses
Engineering > Management > Fast > (OCoLC)fst00910368
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246
Management > Fast > (OCoLC)fst01007141

2013 CACS International Automatic Control Conference: CACS 2013 Conference Digest December 2-4, 2013, Fleur De Chine, Sun Moon Lake, Nantou, Taiwan

ISBN: 1479923842, 9781479923847
Author/Editor(s): International Automatic Control Conference ((2013); IEEE Xplore (Online service); Chinese Automatic Control Society; Guo li Zhongzheng da xue (Taiwan); Guo jia ke xue wei yuan hui; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway N J )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Intelligent Control Systems > Congresses
Computer Integrated Manufacturing Systems > Congresses
Process Control > Automation > Congresses
Manufacturing Processes > Environmental Aspects > Congresses
Computer Integrated Manufacturing Systems > Fast > (OCoLC)fst00872216
Intelligent Control Systems > Fast > (OCoLC)fst00975911
Manufacturing Processes > Environmental Aspects > Fast > (OCoLC)fst01008168
Process Control > Automation > Fast > (OCoLC)fst01078021

Proceedings: 2013 IEEE International Conference On Granular Computing (GrC) 13-15 December 2013, Beijing

ISBN: 1479912816, 9781479912810
Author/Editor(s): IEEE International Conference on Granular Computing ((2013); Shuliang Wang (1974-); Xingquan Zhu (1973-); Tingting He; IEEE Xplore (Online service); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Granular Computing > Congresses
Granular Computing > Fast > (OCoLC)fst00946462

2013 Conference On Technologies And Applications Of Artificial Intelligence: TAAI 2013 Proceedings 6-8 December 2013, Taipei, Taiwan

ISBN: 1479925284, 9781479925285
Author/Editor(s): International Conference on Technologies and Applications of Artificial Intelligence (2013); IEEE Xplore (Online service); Guo jia ke xue wei yuan hui; INTEL-NTU Connected Context Computing Center; IEEE Computer Society
Publisher: Conference Publishing Services IEEE Computer Society ( Tokyo )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Artificial Intelligence > Congresses
Artificial Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00817247

ICMREE 2013: Proceedings 2013 International Conference On Materials For Renewable Energy And Environment August, 19-21, 2013, Chengdou, China

ISBN: 1479933368, 9781479933365
Author/Editor(s): International Conference on Materials for Renewable Energy & Environment ((2013); IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China Energy Society
Publisher: IEEE Press ( Piscataway N J )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Renewable Energy Sources > Congresses
Renewable Energy Sources > Environmental Aspects > Congresses
Green Technology > Congresses

IWSDA'13: The Sixth International Workshop On Signal Design And Its Applications In Communications October 27-November 1, 2013, Tokyo, Japan

ISBN: 1479960284, 9781479960286
Author/Editor(s): International Workshop on Signal Design and Its Applications in Communications (2013); IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Denshi Joho Tsushin Gakkai (Japan); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Ministry of Science & Technology
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Undetermined
Categories:
Communication > Congresses
Signal Processing > Congresses
Communication > Fast > (OCoLC)fst00869952
Signal Processing > Fast > (OCoLC)fst01118281