Education, Media And Sexuality Health Services For Girls And Women: 20 Years Experience Of China's Policy And Practice

ISBN: 1844644081, 9781844644087
Author/Editor(s): Jin Chi; Wei Bu; Wenli Liu
Publisher: Paths International Ltd ( Reading United Kingdom )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Series: Education And Development For Rural Women And Girls In China Series
Number of pages: 236
Categories:
Women > Education > China
Health Education Of Women > China
Sexual Health > China
Women In Mass Media
Mass Media And Women > China
Women > China > Social Conditions

Proceedings, 2013 12th International Conference On Optical Communications And Networks (ICOCN): July 26-28, 2013, Chengdu, China

ISBN: 1479913863, 9781479913862
Author/Editor(s): International Conference on Optical Communications and Networks (2013); IEEE Xplore (Online service); China) Dian zi ke ji da xue (Chengdu; Xi nan jiao tong da xue (China); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); IEEE Photonics Society; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Optical Communications > Congresses
Fiber Optics > Congresses
Computer Networks > Congresses
Optoelectronics > Congresses
Computer Networks > Fast > (OCoLC)fst00872297
Fiber Optics > Fast > (OCoLC)fst00923576
Optical Communications > Fast > (OCoLC)fst01046655
Optoelectronics > Fast > (OCoLC)fst01046921

2013 International Conference On Management Science & Engineering: 20 Annual Conference Proceedings July 17-19, 2013, Harbin P.R. China

ISBN: 1479904732, 9781479904730
Author/Editor(s): International Conference on Management Science & Engineering (2013); Hua Lan; Yu-hong Yang; IEEE Xplore (Online service); IEEE Technology Management Council; Haerbin gong ye da xue; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Engineering > Management > Congresses
Industrial Management > Congresses
Management > Congresses
Engineering > Management > Fast > (OCoLC)fst00910368
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246
Management > Fast > (OCoLC)fst01007141

CIS 2013: The 9th International Conference On Computational Intelligence And Security Proceedings 14-15 December 2013, Emei Mountain, Sichuan Province, China

ISBN: 1479925489, 9781479925483
Author/Editor(s): CIS (Conference) (2013); IEEE Xplore (Online service); Xi'an dian zi ke ji da xue; Leshan-Shifan-Xueyuan; Guangdong gong ye da xue; IEEE Computer Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Beijing shi fan da xue
Publisher: Conference Publishing Services IEEE Computer Society ( Los Alamitos CA )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Computer Security > Congresses
Computational Intelligence > Congresses
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995
Computer Security > Fast > (OCoLC)fst00872484

Proceedings: 2013 IEEE International Conference On Granular Computing (GrC) 13-15 December 2013, Beijing

ISBN: 1479912816, 9781479912810
Author/Editor(s): IEEE International Conference on Granular Computing ((2013); Shuliang Wang (1974-); Xingquan Zhu (1973-); Tingting He; IEEE Xplore (Online service); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Granular Computing > Congresses
Granular Computing > Fast > (OCoLC)fst00946462

ICMREE 2013: Proceedings 2013 International Conference On Materials For Renewable Energy And Environment August, 19-21, 2013, Chengdou, China

ISBN: 1479933368, 9781479933365
Author/Editor(s): International Conference on Materials for Renewable Energy & Environment ((2013); IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China Energy Society
Publisher: IEEE Press ( Piscataway N J )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Renewable Energy Sources > Congresses
Renewable Energy Sources > Environmental Aspects > Congresses
Green Technology > Congresses

IWSDA'13: The Sixth International Workshop On Signal Design And Its Applications In Communications October 27-November 1, 2013, Tokyo, Japan

ISBN: 1479960284, 9781479960286
Author/Editor(s): International Workshop on Signal Design and Its Applications in Communications (2013); IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Denshi Joho Tsushin Gakkai (Japan); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Ministry of Science & Technology
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Undetermined
Categories:
Communication > Congresses
Signal Processing > Congresses
Communication > Fast > (OCoLC)fst00869952
Signal Processing > Fast > (OCoLC)fst01118281

2012 IEEE 7th International Power Electronics And Motion Control Conference - ECCE Asia: Conference Proceedings June 2-5, 2012, Harbin, China

ISBN: 1457720868, 9781457720864
Author/Editor(s): International Power Electronics and Motion Control Conference (2012); IEEE Xplore (Online service); Zhongguo dian gong ji shu xue hui; IEEE Power Electronics Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Denki Gakkai (1888); Chollyok Chonja Hakhoe; Haerbin gong ye da xue
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Power Electronics > Congresses
Motion Control Devices > Congresses
Motion Control Devices > Fast > (OCoLC)fst01027082
Power Electronics > Fast > (OCoLC)fst01074238