2012 IEEE 4th International Symposium On Plant Growth Modeling, Simulation, Visualization And Applications: Proceedings PMA 2012 31 October -3 November, 2012, Shanghai, China

ISBN: 1467300683, 9781467300681
Author/Editor(s): Simulation International Symposium on Plant Growth Modeling (2012); Yan Guo; Yves Dumont; Mengzhen Kang; IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Zhongguo ke xue yuan
Publisher: IEEE ( Piscataway N J )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Growth (Plants) > Mathematical Models > Congresses
Technology
Growth (Plants) > Mathematical Models > Fast > (OCoLC)fst00948587

Eighth International Symposium On Optical Storage And 2008 International Workshop On Information Data Storage: 24-27 November 2008, Wuhan, China

ISBN: 0819473596, 9780819473592
Author/Editor(s): International Symposium on Optical Storage (2008); Fuxi Gan; SPIE (Society); Shanghai guang xue jing mi ji xie yan jiu suo; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Wuhan Hi-Tech Holding Group Company
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010455370
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7125 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7125 )
Categories:
Optical Storage Devices > Congresses
Optical Disks > Congresses
Laser Recording > Congresses
Optical Data Processing > Congresses
Information Storage And Retrieval Systems > Congresses

Optoelectronic Devices And Integration: Photonics And Optoelectronics Meetings (POEM) 2008 24-27 November 2008, Wuhan, China

ISBN: 0819475386, 9780819475381
Author/Editor(s): Liming Zhang; M. J O'Mahony; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Hua zhong ke ji da xue; China; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham,. Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010459364
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7279 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7279 )
Categories:
Optoelectronic Devices > Congresses
Integrated Optics > Congresses

Fiber Optic Communication And Sensors: Photonics And Optoelectronics Meetings (POEM) 2008 24-27 November 2008, Wuhan, China

ISBN: 0819475378, 9780819475374
Author/Editor(s): D Jager; Deming Liu; Ping Shum; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Hua zhong ke ji da xue; China; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham,. Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010455644
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7278 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7278 )
Categories:
Optical Communications > Congresses
Fiber Optics > Congresses
Optical Fiber Detectors > Congresses

International Conference On Earth Observation Data Processing And Analysis (ICEODPA): 28-30 December 2008, Wuhan, China

ISBN: 0819475459, 9780819475459
Author/Editor(s): International Conference on Earth Observation Data Processing and Analysis ((2008); Deren Li; Jianya Gong; Huayi Wu; Wuhan da xue; Ce hui yao gan xin xi gong cheng guo jia zhong dian shi yan shi; Zhongguo ce hui ke xue yan jiu yuan; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287925
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7285 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7285 )
Categories:
Earth Sciences > Remote Sensing > Congresses
Astronautics In Earth Sciences > Congresses
Remote Sensing > Congresses

Geoinformatics 2008 And Joint Conference On GIS And Built Environment: 28-29 June 2008, Guangzhou, China

ISBN: 081947388X, 9780819473882
Author/Editor(s): International Conference on GeoInformatics (2008); Lin Liu (1965-); China) Zhongshan da xue (Guangzhou; University of Cincinnati; Association of Chinese Professionals in Geographic Information Systems (Abroad); Guangzhou di li yan jiu suo; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287749
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7146 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7146 )
Categories:
Spatial Analysis (Statistics) > Congresses
Geospatial Data > Mathematical Models > Congresses
Geographic Information Systems > Congresses

Geoinformatics 2008 And Joint Conference On GIS And Built Environment: 28-29 June 2008, Guangzhou, China

ISBN: 0819473855, 9780819473851
Author/Editor(s): International Conference on GeoInformatics (2008); Lin Liu (1965-); China) Zhongshan da xue (Guangzhou; University of Cincinnati; Association of Chinese Professionals in Geographic Information Systems (Abroad); Guangzhou di li yan jiu suo; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287919
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7143 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7143 )
Categories:
Geographic Information Systems > Congresses
Geography > Computer Simulation > Congresses
Geospatial Data > Congresses
Three-dimensional Display Systems > Congresses
Virtual Reality > Congresses

Geoinformatics 2008 And Joint Conference On GIS And Built Environment: 28-29 June 2008, Guangzhou, China

ISBN: 0819473898, 9780819473899
Author/Editor(s): International Conference on GeoInformatics (2008); Lin Liu (1965-); China) Zhongshan da xue (Guangzhou; University of Cincinnati; Association of Chinese Professionals in Geographic Information Systems (Abroad); Guangzhou di li yan jiu suo; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010459215
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7147 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7147 )
Categories:
Remote Sensing > Congresses
Remote-sensing Images > Congresses
Image Analysis > Mathematical Models > Congresses
Image Processing > Digital Techniques > Congresses
Geographic Information Systems > Congresses

Geoinformatics 2007: 25-27 May 2007, Nanjing, China

ISBN: 0819469114, 9780819469113
Author/Editor(s): Manchun Li; Jiechen Wang; Nanjing da xue; Ce hui yao gan xin xi gong cheng guo jia zhong dian shi yan shi; Beijing da xue; Zhongguo ke xue yuan; Beijing shi fan da xue; Jiangsu Sheng (China); SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2007
Language: English
LCCN: 2009278600
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6751 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6751 )
Categories:
Cartography > Congresses

Fifth International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine: 1-3 September 2006, Wuhan, China

ISBN: 0819466565, 9780819466563
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2006); Qingming Luo; Britton Chance sheng wu yi xue guang zi yan jiu zhong xin; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo Sheng wu wu li xue hui; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers
Publisher: ; SPIE--the International Society For Optical Engineering ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2007
Language: English
LCCN: 2007280931
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 8, No. 36 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6534 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses
Diagnostic Imaging > Methods > Congresses