CIS 2013: The 9th International Conference On Computational Intelligence And Security Proceedings 14-15 December 2013, Emei Mountain, Sichuan Province, China

ISBN: 1479925489, 9781479925483
Author/Editor(s): CIS (Conference) (2013); IEEE Xplore (Online service); Xi'an dian zi ke ji da xue; Leshan-Shifan-Xueyuan; Guangdong gong ye da xue; IEEE Computer Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Beijing shi fan da xue
Publisher: Conference Publishing Services IEEE Computer Society ( Los Alamitos CA )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Computer Security > Congresses
Computational Intelligence > Congresses
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995
Computer Security > Fast > (OCoLC)fst00872484

IEEE Asia Pacific Cloud Computing Congress 2012: November 14-17, 2012, Wuzhou Guest House, Shenzhen, China

ISBN: 1467329037, 9781467329033
Author/Editor(s): IEEE Asia Pacific Cloud Computing Congress ((2012); IEEE Xplore (Online service); Shenzhen Shi (China); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Shenzhen shi ke ji chuang xin wei yuan hui
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Cloud Computing > Congresses
Cloud Computing > Fast > (OCoLC)fst01745899

IEEC 2010: 2010 2nd International Symposium On Information Engineering And Electronic Commerce 23-25 July 2010, Ternopil, Ukraine

ISBN: 1424469740, 9781424469741
Author/Editor(s): International Symposium on Information Engineering and Electronic Commerce (2010); V. E Muchin; Zhengbing Hu; IEEE Xplore (Online service); Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet; Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut."; Hua zhong ke ji da xue; Hua zhong shi fan da xue; Wuhan da xue; IEEE Ukraine Section
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Categories:
Electronic Commerce > Congresses
World Wide Web > Congresses
Information Technology > Congresses
Electronic Commerce > Fast > (OCoLC)fst00906906
Information Technology > Fast > (OCoLC)fst00973089
World Wide Web > Fast > (OCoLC)fst01181326

Optoelectronic Devices And Integration: Photonics And Optoelectronics Meetings (POEM) 2008 24-27 November 2008, Wuhan, China

ISBN: 0819475386, 9780819475381
Author/Editor(s): Liming Zhang; M. J O'Mahony; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Hua zhong ke ji da xue; China; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham,. Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010459364
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7279 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7279 )
Categories:
Optoelectronic Devices > Congresses
Integrated Optics > Congresses

Fiber Optic Communication And Sensors: Photonics And Optoelectronics Meetings (POEM) 2008 24-27 November 2008, Wuhan, China

ISBN: 0819475378, 9780819475374
Author/Editor(s): D Jager; Deming Liu; Ping Shum; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Hua zhong ke ji da xue; China; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham,. Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010455644
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7278 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7278 )
Categories:
Optical Communications > Congresses
Fiber Optics > Congresses
Optical Fiber Detectors > Congresses

Eighth International Symposium On Optical Storage And 2008 International Workshop On Information Data Storage: 24-27 November 2008, Wuhan, China

ISBN: 0819473596, 9780819473592
Author/Editor(s): International Symposium on Optical Storage (2008); Fuxi Gan; SPIE (Society); Shanghai guang xue jing mi ji xie yan jiu suo; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Wuhan Hi-Tech Holding Group Company
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010455370
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7125 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7125 )
Categories:
Optical Storage Devices > Congresses
Optical Disks > Congresses
Laser Recording > Congresses
Optical Data Processing > Congresses
Information Storage And Retrieval Systems > Congresses

IEEC 2009: The First International Symposium On Information Engineering And Electronic Commerce Proceedings 16-17 May 2009

ISBN: 0769536867, 9780769536866
Author/Editor(s): International Symposium on Information Engineering and Electronic Commerce (2009); Vadim Muhin; Zhiwei Ye; Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut"; Hua zhong ke ji da xue; Hua zhong shi fan da xue; IEEE Computer Society
Publisher: IEEE Computer Society ( Los Alamitos, Calif. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2009903679
Number of pages: 840
Categories:
Electronic Commerce > Congresses
World Wide Web > Congresses
Information Technology > Congresses

Proceedings Of The First International Workshop On Education Technology And Computer Science: 7-8 March 2009, Wuhan, Hubei, China

ISBN: 1424435811, 9781424435814
Author/Editor(s): International Workshop on Education Technology and Computer Science (2009); Zhengbing Hu; Qingtang Liu; IEEE Xplore (Online service); Hua zhong ke ji da xue; Hua zhong shi fan da xue; Wuhan da xue; IEEE Computer Society
Publisher: IEEE Computer Society ( Los Alamitos, Calif. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
Categories:
Educational Technology > Congresses
Computer-assisted Instruction > Congresses
Wireless Communication Systems > Congresses
Mobile Computing > Congresses
Computer-assisted Instruction > Fast > (OCoLC)fst00872725
Educational Technology > Fast > (OCoLC)fst00903623
Mobile Computing > Fast > (OCoLC)fst01024221
Wireless Communication Systems > Fast > (OCoLC)fst01176209

International Conference On Earth Observation Data Processing And Analysis (ICEODPA): 28-30 December 2008, Wuhan, China

ISBN: 0819475459, 9780819475459
Author/Editor(s): International Conference on Earth Observation Data Processing and Analysis ((2008); Deren Li; Jianya Gong; Huayi Wu; Wuhan da xue; Ce hui yao gan xin xi gong cheng guo jia zhong dian shi yan shi; Zhongguo ce hui ke xue yan jiu yuan; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287925
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7285 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7285 )
Categories:
Earth Sciences > Remote Sensing > Congresses
Astronautics In Earth Sciences > Congresses
Remote Sensing > Congresses