2013 IEEECIC International Conference On Communications In China - Workshops (CICICCC)

ISBN: 1479914037, 9781479914036
Author/Editor(s): IEEE International Conference on Communications in China (2013); IEEE Xplore (Online service); IEEE Communications Society; Zhongguo tong xin xue hui; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Telecommunication > Congresses
Telecommunication > Fast > (OCoLC)fst01145830

2013 IEEECIC International Conference On Communications In China (ICCC)

ISBN: 1479910333, 9781479910335
Author/Editor(s): IEEE International Conference on Communications in China (2013 : Xi'an Shi, China)); IEEE Xplore (Online service); Zhongguo tong xin xue hui; IEEE Communications Society; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Telecommunication > China > Congresses
Telecommunication > Fast > (OCoLC)fst01145830
China > Fast > (OCoLC)fst01206073

IEEE Asia Pacific Cloud Computing Congress 2012: November 14-17, 2012, Wuzhou Guest House, Shenzhen, China

ISBN: 1467329037, 9781467329033
Author/Editor(s): IEEE Asia Pacific Cloud Computing Congress ((2012); IEEE Xplore (Online service); Shenzhen Shi (China); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Shenzhen shi ke ji chuang xin wei yuan hui
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Cloud Computing > Congresses
Cloud Computing > Fast > (OCoLC)fst01745899

Communication Technology (ICCT), 2010 12th IEEE International Conference On: Date, 11-14 Nov. 2010

ISBN: 142446868X, 9781424468683
Author/Editor(s): International Conference on Communication Technology (2010); IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Institution of Engineering and Technology; Nanjing you dian xue yuan; Zhongguo dian zi xue hui; Zhongguo tong xin xue hui
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
Categories:
Telecommunication > Congresses
Telecommunication > Fast > (OCoLC)fst01145830

Proceedings 2011 IEEE 13th International Conference On Communication Technology: ICCT 2011 September 25-28 2011, Jinan, China

ISBN: 1612843077, 9781612843070
Author/Editor(s): International Conference on Communication Technology (2011); Dongfeng Yuan; IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Zhongguo dian zi xue hui; Zhongguo tong xin xue hui
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
Categories:
Telecommunication > Congresses
Telecommunication > Fast > (OCoLC)fst01145830

Communications (APCC), 2010 16th Asia-Pacific Conference On: Date, Oct. 31 2010-Nov. 3 2010

ISBN: 1424481287, 9781424481286
Author/Editor(s): Asia-Pacific Conference on Communications (2010); IEEE Xplore (Online service); Han'guk T'ongsin Hakhoe; IEEE Communications Society; Institute of Electrical and Electronics Engineers; Zhongguo tong xin xue hui
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Categories:
Multimedia Systems > Congresses
Internet > Congresses
Optical Communications > Congresses
Computer Networks > Congresses
Wireless Communication Systems > Congresses
Mobile Communication Systems > Congresses
Telecommunication > Congresses
Computer Networks > Fast > (OCoLC)fst00872297

Seventh International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine: 24-27 November 2008, Wuhan, China

ISBN: 0819475394, 9780819475398
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2008); Qingming Luo; Lihong V Wang; V. V Tuchin; SPIE (Society); Britton Chance sheng wu yi xue guang zi yan jiu zhong xin; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; China; International Biomedical Optics Society; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo sheng wu wu li xue hui
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010455375
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 10, No. 42 )
Proceedings Of SPIE ( v. 7280 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7280 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses

Proceedings, Asia-Pacific Conference On Environmental Electromagnetics: CEEM '2009 Sept. 16-20, 2009 Xi'an, China

ISBN: 142444344X, 9781424443444
Author/Editor(s): Asia-Pacific Conference on Environmental Electromagnetics (2009); Yougang Gao; Qianli Yang; Dan Shi; IEEE Xplore (Online service); Zhongguo tong xin xue hui; IEEE Electromagnetic Compatibility Society; IEEE Communications Society
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
Categories:
Electromagnetism > Congresses
Telecommunication > Congresses
Electromagnetism > Fast > (OCoLC)fst00906590
Telecommunication > Fast > (OCoLC)fst01145830

2009 15th Asia-Pacific Conference On Communications: 8th-10th Oct. 2009, Shanghai, China

ISBN: 1424447844, 9781424447848
Author/Editor(s): Asia-Pacific Conference on Communications (2009); IEEE Xplore (Online service); IEEE Communications Society; Institute of Electrical and Electronics Engineers; Shanghai jiao tong da xue; Zhongguo tong xin xue hui
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
Categories:
Multimedia Systems > Congresses
Internet > Congresses
Optical Communications > Congresses
Computer Networks > Congresses
Wireless Communication Systems > Congresses
Mobile Communication Systems > Congresses
Telecommunication > Congresses
Computer Networks > Fast > (OCoLC)fst00872297

International Conference On Earth Observation Data Processing And Analysis (ICEODPA): 28-30 December 2008, Wuhan, China

ISBN: 0819475459, 9780819475459
Author/Editor(s): International Conference on Earth Observation Data Processing and Analysis ((2008); Deren Li; Jianya Gong; Huayi Wu; Wuhan da xue; Ce hui yao gan xin xi gong cheng guo jia zhong dian shi yan shi; Zhongguo ce hui ke xue yan jiu yuan; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287925
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7285 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7285 )
Categories:
Earth Sciences > Remote Sensing > Congresses
Astronautics In Earth Sciences > Congresses
Remote Sensing > Congresses