Tenth International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine (PIBM 2011): 2-5 November 2011, Wuhan, China

ISBN: 0819489867, 9780819489869
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2011); Qingming Luo; Lihong V Wang; V. V Tuchin; Hua zhong gong xue yuan; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Britton Chance sheng wu yi xue guang zi yan jiu zhong xin; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
LCCN: 2012357273
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 13, No. 38 )
Proceedings Of SPIE ( v. 8329 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 8329 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses
Diagnostic Imaging > Methods > Congresses

2011 3rd International Workshop On Intelligent Systems And Applications: Proceedings ISA 2011 28-29 May 2011, Wuhan, China

ISBN: 1424498570, 9781424498574
Author/Editor(s): International Workshop on Intelligent Systems and Applications (2011); Chunzhi Wang; Zhiwei Ye; IEEE Xplore (Online service); Hua zhong li gong da xue
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
Categories:
Artificial Intelligence > Congresses
Computational Intelligence > Congresses
Electronic Data Processing > Congresses
Expert Systems (Computer Science) > Congresses
Artificial Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00817247
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995
Electronic Data Processing > Fast > (OCoLC)fst00906956
Expert Systems (Computer Science) > Fast > (OCoLC)fst00918516

2011 International Conference On Intelligent Computation And Bio-Medical Instrumentation: Proceedings 14-17 December 2011, Wuhan, Hubei, China

ISBN: 1457711524, 9781457711527
Author/Editor(s): International Conference on Intelligent Computation and Bio-Medical Instrumentation ((2011); IEEE Xplore (Online service); Guo li Chenggong da xue; Hua zhong gong xue yuan; IEEE Computer Society
Publisher: IEEE Computer Society ( Los Alamitos, Calif. )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
Categories:
Biomedical Engineering > Congresses
Prosthesis > Periodicals
Biomedical Engineering > Periodicals
Medical Instruments And Apparatus > Periodicals
Biomedical Engineering > Fast > (OCoLC)fst00832568
Medical Instruments And Apparatus > Fast > (OCoLC)fst01014194
Prosthesis > Fast > (OCoLC)fst01079519

Tangshan Da Di Zhen

ISBN: 142297202X, 9781422972021
Author/Editor(s): Xiaogang Feng; Hong Yan; Sanping Han (1953-); Zhongjun Wang (1960-); Wu Si (1960-); Yue Lu? (1957-); Chenxi Nie; Tingxiao Huo; Liguang Wang (1961-); Yang Xiao; Fan Xu (1967-); Jingchu Zhang (1980-); Chen Li (1978-); Zifeng Zhang (2001-); Jiajun Zhang; Yi Lu (1976-); Guoqiang Zhang (1969-); Ziwen Wang (1987-); Zhong Lu? (1940-); Daoming Chen; Jin Chen; Ling Zhang (1957-); Tangshan guang bo dian shi chuan mei you xian gong si; Zhongguo dian ying ji tuan gong si; Beijing hua yi xiong di tai he ying shi tou zi you xian gong si; Shanghai dian ying ji tuan gong si; New Video Group
Publisher: New Video Group ( New York )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Categories:
Tangshan Earthquake, China, 1976 > Drama
Earthquakes > China > Tangshan Shi > Drama
Survival > Drama
China > Drama

IEEC 2010: 2010 2nd International Symposium On Information Engineering And Electronic Commerce 23-25 July 2010, Ternopil, Ukraine

ISBN: 1424469740, 9781424469741
Author/Editor(s): International Symposium on Information Engineering and Electronic Commerce (2010); V. E Muchin; Zhengbing Hu; IEEE Xplore (Online service); Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet; Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut."; Hua zhong ke ji da xue; Hua zhong shi fan da xue; Wuhan da xue; IEEE Ukraine Section
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Categories:
Electronic Commerce > Congresses
World Wide Web > Congresses
Information Technology > Congresses
Electronic Commerce > Fast > (OCoLC)fst00906906
Information Technology > Fast > (OCoLC)fst00973089
World Wide Web > Fast > (OCoLC)fst01181326

2010 International Conference On Display And Photonics: 12-13 July 2010, Nanjing, China

ISBN: 0819482404, 9780819482402
Author/Editor(s): Yanwen Wu; International Computer Science Society; Hua zhong shi fan da xue; Intelligent Information Technology Application Research Association; SPIE (Society)
Publisher: Spie ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012419282
Series: Proceedings Of SPIE
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7749 )
Categories:
Information Display Systems > Congresses
Digital Communications > Congresses
Image Processing > Congresses
Optical Instruments > Congresses
Optics > Congresses
Photonics > Congresses

International Conference On Space Information Technology 2009: 26-27 November 2009, Beijing, China

ISBN: 0819480797, 9780819480798
Author/Editor(s): Xingrui Ma; Baohua Yang; Ming Li; Space Star Technology Company Ltd; China Academy of Space Technology; Hua zhong gong xue yuan; Second Academy of China Aerospace and Industry Corporation; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012360672
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7651 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7651 )
Categories:
Information Technology > Congresses
Space Sciences > Information Technology > Congresses
Artificial Satellites In Telecommunication > Congresses
Outer Space > Exploration > Information Technology > Congresses

2010 International Conference On Biomedical Engineering And Computer Science: ICBECS 2010 23-25 April, 2010, Wuhan, China

ISBN: 142445316X, 9781424453160
Author/Editor(s): International Conference on Biomedical Engineering and Computer Science (2010); V. E Muchin; Zhengbing Hu; IEEE Xplore (Online service); Wuhan da xue; Hua zhong ke ji da xue; Research Association of Modern Education and Computer Science
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Categories:
Biomedical Engineering > Congresses
Computer Science > Congresses
Biomedical Engineering > Fast > (OCoLC)fst00832568
Computer Science > Fast > (OCoLC)fst00872451

2010 2nd International Conference On E-Business And Information System Security: EBISS 2010, 22-23 May, 2010 Wuhan, China

ISBN: 1424458935, 9781424458936
Author/Editor(s): International Conference on e-Business and Information System Security (2010); V. E Muchin; Zhiwei Ye; IEEE Xplore (Online service); Kungl. Tekniska hogskolan; Hua zhong ke ji da xue; Research Association of Modern Education and Computer Science
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Categories:
Electronic Commerce > Security Measures > Congresses
Data Protection > Congresses
Data Protection > Fast > (OCoLC)fst00887958
Electronic Commerce > Security Measures > Fast > (OCoLC)fst00906919

2010 Second International Conference On Computational Intelligence And Natural Computing: (CINC 2010) Wuhan, China, September 13-14, 2010

ISBN: 1424477050, 9781424477050
Author/Editor(s): International Conference on Computational Intelligence and Natural Computing (2010); Xianzhi Tian; IEEE Xplore (Online service); China) International Science and Engineering Center (Hong Kong; Hua zhong shi fan da xue; IEEE Computational Intelligence Society
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Categories:
Computational Intelligence > Congresses
Natural Computation > Congresses
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995
Natural Computation > Fast > (OCoLC)fst01745866
Ebooks -- UML